Thạc sĩ

NỘI DUNG

  Thông báo điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh đợt 1 trình độ thạc sĩ năm 2021

  Trường Đại học Lạc Hồng đã có Thông báo số 1210/TB-ĐHLH ngày 25 tháng 11 năm 2020 về việc tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021 tại Trường Đại học Lạc Hồng. (Chi tiết xem tại đây)

  https://saudaihoc.lhu.edu.vn/Data/News/482/files/TB_1210_Tuyen_sinh_thac_si_nam_2021.pdf

  Trường Đại học Lạc Hồng thông báo điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh đợt 1 trình độ thạc sĩ năm 2021 như sau: (Chi tiết xem tại đây)

  • Thời gian nộp hồ sơ dự thi trình độ thạc sĩ đến hết ngày 27/3/2021.
  • Lịch thi tuyển sinh: ngày 17 và 18/4/2021.

   

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    182,944       1/136